Semaltdan gollanma: HTML tekstini nädip döwmeli?

HTML (Giperteksti bellemek dili), dürli programmalary we web sahypalaryny döretmäge kömek edýän adaty bellik dili. JavaScript we kaskadly stil sahypalary (CSS) bilen HTML tor üçin üçburç tehnologiýalary emele getirýär. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox we beýleki web brauzerleri HTML resminamalaryny ýerli bulut ammaryndan ýa-da web serwerlerinden alýarlar we dürli web sahypalaryna öwürýärler. HTML elementleriniň HTML sahypalarynyň iň güýçli we peýdaly gurluş bölekleridigini bellemek ygtybarlydyr. Wideoňyzy, audiosyňyzy, suratlaryňyzy we beýleki zatlaryňyzy HTML kodlary bilen bir sahypa aňsatlyk bilen ýerleşdirip bilersiňiz. Web mazmunyňyzy düzmegiň ajaýyp usuly we abzaslaryňyzy, sözbaşylaryňyzy, baglanyşyklaryňyzy, sanawlaryňyzy we sitatalaryňyzy tertipleşdirmäge kömek edýär.

<Giriş /> ýaly bellikler we web sahypasyna mazmun girizmek üçin ulanylýar, şol bir wagtyň özünde HTML teksti barada maglumat berýär we dürli kiçi elementleri öz içine alýar. HTML resminamalaryndan maglumatlary gyrmak isleseňiz, “Octoparse” etmeli. Bu gural web mazmunyny ýygnaýar we gözegçilikde saklaýar, daşky görnüşini we ýerleşişini kesgitleýär we talaplaryňyza görä döwükleri kesgitleýär.

Oktoparse bulut hyzmaty:

“Octoparse” -niň “bulut” hyzmaty HTML faýllaryndan we PDF resminamalaryndan maglumatlary sypyrmaga mümkinçilik berýär. Maglumatlar çykarylandan soň, apparat çäklendirmeleri barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi Octoparse-iň bulut saklanýan ýerinde hiç wagt tygşytlanýar. Bu guraly bir minutda 200-e çenli web sahypasyny we HTML resminamalaryny gyrmak üçin ulanyp bilersiňiz, Octoparse-de tehniki hyzmat gerek däl.

HTML tekstini göçüriň:

HTML faýlyňyzy süýräň we gysga wagtda tekst çykarmak üçin Workflow Designer bölümine taşlaň. “Octoparse” siziň üçin maglumatlary gyrar we çykyşy öz maglumatlar bazasynda saklar. Şeýle hem ony gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz ýa-da awtonom ulanmak üçin disketä göçürip bilersiňiz. Çykarylan maglumatlar göçürilenden soň, adyny üýtgedip we öz web sahypaňyzda amatly ulanyp bilersiňiz.

“Octoparse” professional maglumatlary ýygnamak we çykarmak hyzmatlaryny hödürleýär. Puluňyzy we wagtyňyzy tygşytlap bilersiňiz we maglumatyňyzyň hiline gözegçilik etmek üçin maglumat analitigini işe almagyň zerurlygy ýok.

Käbir tapawutly aýratynlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

1. Awtomatlaşdyryş IP rotatory:

“Octoparse” bilen HTML resminamalaryňyzy aňsatlyk bilen gyryp, näbelli bolup bilersiňiz. Mundan başga-da, IP adresiňiz barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi ol hiç hili açylmaz.

2. Çalt maglumatlary çykarmak:

Eger gyssagly maglumatlary ýygnamak meseleleriňiz bar bolsa, Octoparse derrew işiňizi ýerine ýetirer we islenýän netijeleri berer. Programmistler we web ussatlary üçin amatly. 15-den gowrak bulut serweriniň bilelikde işlemegi bilen, “Octoparse” HTML tekstini gysga wagtda döwýär we beýleki web gözlemek gurallaryndan has gowudyr.

3. Web gözlegini meýilleşdiriň:

“Octoparse” bilen, web gözleg işleriňizi tertipläp bilersiňiz we bu gural web sahypalaryňyzy islän wagtyňyz görkezip bilersiňiz.

4. API giriş:

Göçürip alanyňyzdan soň, Octoparse-iň PI-den peýdalanyp bilersiňiz we HTML teksti e-poçta arkaly poçta gutyňyza iberiler. Maglumatlar hakyky wagtda gyrylýar we hil taýdan hiç hili eglişik ýok.